Van landelijke en Europese betekenis!            

  

Over het Westzijderveld als weidevogelgebied is er goed nieuws. Aat Schoen, de coördinator van de Westzaanse stokkenzettersploeg (nestbescherming), toonde een interessant overzicht van 1999 tot en met 2006 voor het Westzijderveld en het Reefgebied. Daarin zijn de tellingen van Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Kluut, Watersnip, Slobeend en Kuifeend opgesomd, waargenomen op ongeveer 25% van genoemd gebied. Het goede nieuws is dat het aantal nesten en eieren van Grutto’s en Tureluurs in 2006 flink is toegenomen, terwijl dit voor de Kieviten al in 2005 was vastgesteld. Minder goed nieuws is dat het weidegebied tussen Westerkoog en de Gouw zo verruigd is dat er nu geen weidevogel meer aangetroffen wordt. Daar staat tegenover dat er in dit gebied veel Rietzangers, Karekieten en zelfs vier Roerdompen zijn gekarteerd. Dit laatste volgens een SOVON-rapport.(2) Bovengenoemd rapport is een interessante aanvulling op de gegevens van de ploeg stokkenzetters, omdat het over een ander en uitgebreider gebied van de polder gaat.

In het Westzijderveld zijn in totaal 42 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan er 33 integraal werden gekarteerd (d.w.z. de territoria werden vastgesteld), waaronder 12 “Rode lijst”-soorten (kwetsbaar of bedreigd).

Romke Kleefstra, de auteur van genoemd rapport, gewend aan de ruimte in Friesland, was verrast door wat hij aan soorten vogels in deze polder tegenkwam. Hij stelt dat de polder Westzaan landelijke betekenis heeft voor soorten als Roerdomp, Grauwe Gans, Kemphaan, Snor, Rietzanger, Baardman en in iets mindere mate Porseleinhoen en Blauwborst. Met de Roerdomp heeft de polder een kwalificerende soort voor de Europese Vogelrichtlijn in huis!


Op provinciaal niveau is de polder voor alle weidevogels van grote betekenis, afgezien van Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart, omdat die hier weinig voorkomen. Opvallend is dat de aantallen weidevogels relatief stabiel zijn, wanneer deze vergeleken worden met de landelijke achteruitgang.

De polder van Westzaan heeft landschappelijke natuurwaarden behouden die landelijk grotendeels door het veranderde grondgebruik verloren zijn gegaan.

Dat uit zich vooral in de aantallen weidevogels. Voor een soort als de Grutto vormt de polder Westzaan een kerngebied dat van belang is voor de duurzame instandhouding van de soort in Nederland.

Met betrekking tot de veranderingen die voor de polder op de agenda staan (o.a. moeras-ontwikkeling) wordt aanbevolen om binnen de visie

op de polder Westzaan nadrukkelijk rekening te houden  met de instandhouding van de veenweiden. Dit is een aanbeveling die OBW van harte zal ondersteunen.

 

  

Referenties:

1) Overzicht 1999-2006 van de stokkenzettersploeg Westzaan: G.Groot (ploegleider) en A. Schoen (coördinator).

2) SOVON-inventarisatierapport 2004/32. Opdracht van Staatsbosbeheer.

"Broedvogels van het Guisveld, Noorderveen, Westzijderveld en De Reef (Polder Westzaan) in 2004". Auteur: Romke Kleefstra.

SOVON: Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland. 

3) De foto's rechts zijn gemaakt door leden van de vereniging OBW.