Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor de individuele artikelen verwijzen we u naar het papieren bulletin dat alle leden toegezonden krijgen.

 

OBW-bulletin Jaargang 38, nummer 2

Najaar 2019

 

Inhoud:

Van de voorzitter

De molenaar van De Jonge Dirk (interview)

Weidevogels op het land van Jan en Connie Rutte

Oevers langs het Westerwindpad

OBW Voorjaarsexcursie

Kerstkaartenverkoop

Bodemdaling in Polder Westzaan

Data resterende werkdagen 2019/2020

Notulen a.l.v. d.d. 19 november 2018

Nieuwe/uitgeschreven leden

Uitnodiging + agenda a.l.v. op 18 november 2019

Exploitatieoverzicht 2018/19 + begroting 2019/2020

 

Van de voorzitter 

 

U heeft het najaarsbulletin van OBW in handen en onmiskenbaar zijn er al een paar echte herfstdagen gepasseerd. Maar ongetwijfeld heeft ook u genoten van een zomer met opnieuw veel mooi weer in Nederland. We laten hier allerlei klimatologische vragen even voor wat ze zijn en richten de blik op het Westzijderveld en de naaste omgeving. Hoewel de stikstof ook het veld niet ongeschonden laat…..  

Het eerste item van dit woordje vooraf heeft er al mee te maken. In het voorjaarsbulletin en op de OBW-site kunnen we na de presentatie van Alexandra van Staaveren tijdens de jaarvergadering in november 2018 het goede nieuws over de herinrichting van een deel van het Westzijderveld aankondigen. Er is echter uitstel gemeld door Staatsbosbeheer, omdat de vergunningen niet tijdig zijn afgegeven. 

Met lood in de schoenen begeeft het bestuur zich richting Staatsbosbeheer aan de Middel in Westzaan, bang dat het inmiddels afgevaardigde stikstofbesluit van de Raad van State tot afstel zou kunnen leiden. Enigszins gerustgesteld fietsen we naar huis. Projecten in de slotfase van voorbereiding zoals die van de herinrichting vallen buiten het besluit. De start van de werkzaamheden staat nu gepland voor augustus 2020.  

Maar er is meer reuring, op z’n Zaans gezegd. De meeste van de zes boeren in de polder Westzaan hebben zich in een actiegroep verenigd, toen hun een bericht onder ogen kwam dat bedrijfsverplaatsingen voorstelde om onder andere de bodemdaling in de polder tegen te gaan. OBW tracht goede contacten met de boeren te onderhouden en beschouwt hen als onmisbare ‘elementen’ in het totaalplaatje van het veld zoals wij dat graag zien. Mét weidevogels, bijvoorbeeld. Het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken en we volgen de gang van zaken met grote belangstelling.  

Natuur en bedrijfsvoering zijn lang niet altijd logische partners. Maar OBW constateert een groeiend besef aan beide kanten om naar een gebalanceerde aanpak te zoeken. Het aloude verbrakkingsverhaal is daar een mogelijk voorbeeld van. Zoals u wellicht weet een dossier van zeker dertig jaar oud. Deze zomer heeft de Provincie het initiatief genomen om opnieuw gang in de kwestie te zetten nu er beweging in standpunten voelbaar is. OBW is uitgenodigd op het Provinciehuis in Haarlem om haar licht over verbrakking te laten schijnen. Ja, zelfs een kleine ‘partij’ als OBW is gehoord. Ook langs andere weg timmert OBW in deze zaak aan de weg, nou ja, beter: veld en water. Tezamen met Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) zullen wij in de komende periode partijen gaan wijzen op de Europese regelgeving die hiertoe dwingt en desnoods de nalatigheid per brief in Brussel aanhangig maken. Geen sinecure.  

OBW maakt vanzelfsprekend deel uit van het Platform Veenweidegebieden. Dit cluster van alle Zaanse velden heeft op hetzelfde Provinciehuis stevige contacten gelegd en ingangen gevonden om het achterstallig beheer van kwetsbare en unieke landjes met name in de Polder Westzaan hoog op de agenda te krijgen. Het gedetailleerde onderzoek van Willem Rol was hierbij een onontkoombaar document. We zijn hoopvol gestemd over dit initiatief van Ron Sman en Jan Heijink. 

Ondertussen is de ‘OBW-winkel’ gewoon open en zijn we in september en oktober weer gestart met het veldwerk onder leiding van Staatsbosbeheer en in samenwerking met de Vogelwacht. Manouk Schrander is in een vernieuwd SBB-team onze voorvrouw en dat deed ze met verve tijdens haar debuut. Samen met Jamie Jenner zal zij de leden van OBW tijdens de jaarvergadering op 18 november in De Vuister meer over de werkzaamheden en Staatsbosbeheer vertellen.  

Natuurlijk gingen we op vaarexcursie naar de Fronikboerderij dit voorjaar en daar leest u over.  

De aanpak van de oevers langs het zuidelijk deel van het Westerwindpad is ook een apart verhaaltje waard in dit bulletin.  

We hebben gezien dat  andere belangengroepen voorlopig de gemeente Zaanstad heeft gedwongen het bestemmingsplan t.a.v. de hockeyvelden van de Kraaien te herzien. En zelfs heeft ons protest tegen de zandstorting in Natura 2000-gebied de eigenaar een dwangsom gekost.  En er is meer, zoals de traditionele kerstkaartenverkoop in winkelcentrum Westerkoog en een (geleend) interview met ‘onze’ molenaar van De Jonge Dirk.  

Er komt een slot aan dit voorwoord. Veel leesgenoegen gewenst en misschien ziet u enig verschil in lay-out van dit bulletin in vergelijking tot de vorige exemplaren. Martin Nooij, onze trouwe lay-out man is ernstig ziek. Wij wensen hem het allerbeste vanaf deze plek. En als u geen verschil opmerkt, is dat een groot compliment aan drukkerij De TOP, die ons uit de nood helpt!  

Wie weet tot ziens in het veld, aan de kaartenkraam of op de jaarvergadering van 18 november.

Piet Hazelebach