Nieuwsbrief Nr. 06 – Natuurherstel Veenweiden

 

We zijn weer gestart!

Inmiddels is het vogelbroedseizoen voorbij en zijn in alle gebieden de werkzaamheden weer volop bezig. De nadruk ligt nu op het afwerken van de grond die is vrijgekomen bij het plaggen en graven van de petgaten. De vrijgekomen grond wordt vlak afgewerkt, of er wordt een kade mee versterkt. Zo maken we werk met werk. Na het afwerken wordt de kale grond nog ingezaaid, voor een stevige wortelmat. Dat helpt ons en onze pachters weer bij het beheren van deze percelen in de komende jaren.

 

De eerste resultaten

Rondom de twee petgaten die we als eerste hebben gegraven in “De Lus” (langs de Guisweg bij Koog aan de Zaan) is de verstevigde kade inmiddels mooi begroeid. Rond de petgaten zien we nu een gevarieerd beeld met water, riet en slikranden waar veel vogels al van profiteren. Ook veel van de geplagde percelen, zoals hieronder in Varkensland, laten al veel variatie zien. Hier is nieuwe ruimte ontstaan voor de kenmerkende soorten van ons veengebied.

 

Rietmaaien in de nazomer en herfst

In augustus en september worden onder andere de vorig jaar geplagde percelen gemaaid. Het maaien van veenmosrietland in de nazomer en herfst (zgn. herfstmaaien) is een beheermaatregel die dient om de percelen te verschralen. Er worden dan voedingsstoffen afgevoerd, waardoor de zeldzamere plantensoorten in het voordeel zijn. Die houden namelijk van voedselarme omstandigheden. Op sommige percelen was het door de zeer natte omstandigheden nog een hele uitdaging om het vers geplagde perceel gemaaid te krijgen.

 

De bijzondere natuur van de veenweiden

In elke nieuwsbrief zullen we een bijzondere soort uitlichten die gebaat is bij de Natura 2000-herstelmaatregelen in de veenweidegebieden. Dit keer (weer)… de Ronde zonnedauw!

 

De oplettende lezer zal opmerken dat deze soort al in de eerste nieuwsbrief stond. In het Oostzanerveld troffen wij onlangs op een geplagd perceel een spreekwoordelijke ‘explosie’ van dit plantje aan. Er staan er opeens honderden. Dat is goed nieuws, want het betekent dat de maatregelen nu al tot succes leiden en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! 

 

 

Landelijke primeur: peilverhoging natuurgebied

Westzijderveld in Noord-Holland levert CO₂ -certificaten op.

 

Een landelijke primeur: de onafhankelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofbank (SNK) heeft het eerste Valuta voor Veen projectplan voor een natuurgebied goedgekeurd. In Noord-Holland in het Westzijderveld, bij Zaanstad, wordt het grondwaterpeil verhoogd. Dit leidt tot aantoonbaar minder CO₂-uitstoot in het veengebied. Elke ton vermeden CO₂ levert een verhandelbaar CO₂-certificaat op voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Dit zorgt voor inkomsten voor de grondeigenaar én een positieve bijdrage aan de klimaatdoelen. Daarnaast wordt hiermee bodemdaling tegengegaan en worden bestaande maar bedreigde laagveengebieden behouden.

 

Eerste goedkeuring Valuta voor Veen projectplan natuur
Het gaat hier om de eerste goedkeuring voor een Valuta voor Veen natuurlocatie. In Friesland viel eerder al de primeur voor CO₂-certificaten afkomstig uit een Valuta voor Veen agrarische locatie. In de komende maanden wordt de primeur verwacht van CO₂-certificaten uit een Valuta voor Veen natte teeltlocatie.

 

10 jaar peilverhoging Westzijderveld
Het Valuta voor Veen projectplan voor Westzijderveld is gemaakt door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en grondeigenaar Staatsbosbeheer. In een gebied van ongeveer 20 hectare in het Westzijderveld wordt het waterpeil voor een periode van 10 jaar omhoog gezet. Dit scheelt over 10 jaar ruim 600 ton CO₂. Nu het plan is goedgekeurd door de SNK gaat Staatsbosbeheer aan de slag met het realiseren van uitvoeringsbudget. Daarna kan er worden begonnen met het plaatsen van pompen en het verhogen van het peil. De volgende stap is dan de uitgifte van CO₂-certificaten. Het Westzijderveld blijft haar functie als natuurgebied behouden. Het project is een goed voorbeeld van moerasontwikkeling, waarbij in het gebied langer water kan worden vastgehouden voor perioden van droogte.

 

Valuta voor Veen
Door ontwatering en verdroging laten veengebieden in Nederland grote hoeveelheden CO₂ los. De uitstoot van CO2 uit veen kan worden beperkt door het grondwaterpeil te verhogen, waardoor het veen aantoonbaar minder oxideert. Hiervoor is een methodiek vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt: Valuta voor Veen. De toepassing leidt tot verhandelbare CO₂ -certificaten. Voor agrariërs en andere grondeigenaren in het veenweidegebied is dit een interessant nieuw verdienmodel. De methodiek is in Fryslân ontwikkeld.

 

PlatformCO2neutraal
De toepassing van Valuta voor Veen voor het Westzijderveld is onderdeel van het landelijke project ‘PlatformCO2neutraal‘ van de Natuur en Milieufederaties. Met hulp van klimaatgelden verstrekt vanuit het Rijk worden met dit project 10 grondeigenaren ondersteund die hier mee aan de slag willen. Ook worden vanuit het project burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren gekoppeld aan aanbieders van certificaten. Kijk voor meer informatie op www.platformco2neutraal.nl.

 

Groeimarkt
De verwachting is dat de handel in CO₂ -certificaten ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat stijgen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd. De vrijwillige koolstofmarkt is nu nog vooral een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvindt in internationale projecten, met name op het gebied van bosaanplant. Met Valuta voor Veen ontstaat er nu de mogelijkheid om in de eigen regio te compenseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------