Op 30 augustus organiseert de gemeente Zaanstad een inloopavond in het kader van de Gebiedsvisie Polder Westzaan. U bent daarbij van harte welkom!

 

Hoe ziet Polder Westzaan er uit in 2040? Wie werken, wonen en recreëren daar en op welke manier? Dat zijn vragen die in de Gebiedsvisie Polder Westzaan beantwoord moeten worden.

 

Provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad zijn voorjaar 2021 gestart met een proces om eind dit jaar te komen tot een gedragen, integrale toekomstvisie voor Polder Westzaan in 2040.  Samen met betrokken inwoners en belanghebbende partijen willen Noord-Holland en Zaanstad tot deze visie komen. Daartoe is er op maandag 30 augustus 2021 een inloopavond voor iedereen die een bijdrage aan deze gebiedsvisie wil leveren. Tijdens deze avond kunt u uw ideeën over de toekomst volop kwijt. Ook kunt u speeddaten met de leden van het projectteam. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in buurtcentrum De Vuister, Molenwerf 44 in Koog aan de Zaan.

Aanmelden

Vanwege onzekerheid over welke coronamaatregelen er op 30 augustus gelden willen wij u vragen zich vooraf op te geven. Wellicht moeten we er een digitale bijeenkomst van maken. Daarnaast is er een maximum aantal mensen dat toegang kan krijgen tot de inloopavond. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van ‘Inloopavond Polder Westzaan’.

 

 

OBW 40 jaar!!!

 

Op 11 april jl. vierde OBW haar 40-jarig jubileum.

 

Dit gaan we met u vieren op zaterdag 2 oktober 2021. Wij nodigen u van harte uit ons feestje te bezoeken in de Bullekerk te Zaandam. Jazeker, in de kerk! Deze middag brengen we het veld naar de stad, naar de cultuurtempel die de Bullekerk inmiddels is geworden. Daar organiseren we een natuurmarkt met kramen en diverse spelers in het veld, de prachtige Natura 2000-gebieden die de Zaanstreek omringen. En tijdens die markt kunt u zich laten verrassen door optredens van bijvoorbeeld Tim Knol (!!) en de uitreiking van de eerste Zaanse Natuur en Landschapsprijs. En er zal nog veel meer te doen zijn…. Komt dat zien!

 

Landelijke primeur: peilverhoging natuurgebied

Westzijderveld in Noord-Holland levert CO₂ -certificaten op.

 

 

Een landelijke primeur: de onafhankelijke autoriteit Stichting Nationale Koolstofbank (SNK) heeft het eerste Valuta voor Veen projectplan voor een natuurgebied goedgekeurd. In Noord-Holland in het Westzijderveld, bij Zaanstad, wordt het grondwaterpeil verhoogd. Dit leidt tot aantoonbaar minder CO₂-uitstoot in het veengebied. Elke ton vermeden CO₂ levert een verhandelbaar CO₂-certificaat op voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Dit zorgt voor inkomsten voor de grondeigenaar én een positieve bijdrage aan de klimaatdoelen. Daarnaast wordt hiermee bodemdaling tegengegaan en worden bestaande maar bedreigde laagveengebieden behouden.

 

Eerste goedkeuring Valuta voor Veen projectplan natuur
Het gaat hier om de eerste goedkeuring voor een Valuta voor Veen natuurlocatie. In Friesland viel eerder al de primeur voor CO₂-certificaten afkomstig uit een Valuta voor Veen agrarische locatie. In de komende maanden wordt de primeur verwacht van CO₂-certificaten uit een Valuta voor Veen natte teeltlocatie.

 

10 jaar peilverhoging Westzijderveld
Het Valuta voor Veen projectplan voor Westzijderveld is gemaakt door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en grondeigenaar Staatsbosbeheer. In een gebied van ongeveer 20 hectare in het Westzijderveld wordt het waterpeil voor een periode van 10 jaar omhoog gezet. Dit scheelt over 10 jaar ruim 600 ton CO₂. Nu het plan is goedgekeurd door de SNK gaat Staatsbosbeheer aan de slag met het realiseren van uitvoeringsbudget. Daarna kan er worden begonnen met het plaatsen van pompen en het verhogen van het peil. De volgende stap is dan de uitgifte van CO₂-certificaten. Het Westzijderveld blijft haar functie als natuurgebied behouden. Het project is een goed voorbeeld van moerasontwikkeling, waarbij in het gebied langer water kan worden vastgehouden voor perioden van droogte.

 

Valuta voor Veen
Door ontwatering en verdroging laten veengebieden in Nederland grote hoeveelheden CO₂ los. De uitstoot van CO2 uit veen kan worden beperkt door het grondwaterpeil te verhogen, waardoor het veen aantoonbaar minder oxideert. Hiervoor is een methodiek vastgesteld door de Stichting Nationale Koolstofmarkt: Valuta voor Veen. De toepassing leidt tot verhandelbare CO₂ -certificaten. Voor agrariërs en andere grondeigenaren in het veenweidegebied is dit een interessant nieuw verdienmodel. De methodiek is in Fryslân ontwikkeld.

 

PlatformCO2neutraal
De toepassing van Valuta voor Veen voor het Westzijderveld is onderdeel van het landelijke project ‘PlatformCO2neutraal‘ van de Natuur en Milieufederaties. Met hulp van klimaatgelden verstrekt vanuit het Rijk worden met dit project 10 grondeigenaren ondersteund die hier mee aan de slag willen. Ook worden vanuit het project burgers, bedrijven en organisaties die hun CO₂-uitstoot willen compenseren gekoppeld aan aanbieders van certificaten. Kijk voor meer informatie op www.platformco2neutraal.nl.

 

Groeimarkt
De verwachting is dat de handel in CO₂ -certificaten ten gevolge van het Klimaatakkoord snel gaat stijgen. Steeds meer bedrijven, overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker vrijwillig, via aankoop van certificaten, in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd. De vrijwillige koolstofmarkt is nu nog vooral een wereldmarkt waarin compensatie plaatsvindt in internationale projecten, met name op het gebied van bosaanplant. Met Valuta voor Veen ontstaat er nu de mogelijkheid om in de eigen regio te compenseren.

 

Natuurherstel Veenweiden

 

Het baggerwerk loopt voorspoedig. 

In week 35 van 2020 zijn door aannemer Benecke de damwanden geplaatst in de voormalige onderbemaling in de Reef (polder Westzaan). Pruim Baggerwerken B.V. plaatste gelijktijdig de baggerleidingen van het Westzijderveld naar de Reef. Voordat de bagger in de inmiddels dichtgemaakte voormalige onderbemaling werd gespoten heeft de plaatselijke beroepsvisser nog vissen gevangen, zodat zij veilig weer in de polder konden worden uitgezet. Bekijk hier het filmpje van het uitzetten van de vissen.

 

Vergaderen op een mooie plek

Tijdens de werkzaamheden vindt er met regelmaat overleg plaatst tussen Staatsbosbeheer en de aannemers. En dat doen we op een mooie locatie: in de Bunker van Stichting Kalverpolder! De ambiance van de Zaanse Schans om de hoek en ook te midden van één van de werkgebieden (de Kalverpolder). Daarbij is er meer dan genoeg ruimte om voldoende afstand tussen elkaar te bewaren.

Kortom, een toplocatie!

 

Ecologisch werkprotocol

Voordat we met de uitvoering van de werkzaamheden starten worden er voorzorgsmaatregelen genomen voor verschillende plant- en diersoorten. Zo werken wij met een zogenaamd ecologisch werkprotocol. In dit protocol staat hoe wij omgaan met bepaalde plant- en diersoorten, zodat zij gespaard blijven. Een ecologisch toezichthouder begeleidt al het werk en ziet toe op de juiste afhandeling van het werkprotocol. Voorbeelden zijn het afzetten van stukken dop- en kraaiheide met bamboestokken of het tijdig maaien van percelen en het hanteren van een rustperiode, zodat de Noordse woelmuis zich kan verplaatsen naar andere locaties.

 

De bijzondere natuur van de veenweiden

In elke nieuwsbrief zullen we een bijzondere soort uitlichten die gebaat is bij de Natura 2000-herstelmaatregelen in de veenweidegebieden. Dit keer… de Noordse woelmuis!

 

De Noordse woelmuis is Nederlands enige ‘endemische’ soort. Wat betekent dat hij wereldwijd alleen nog maar in Nederland voorkomt. De Noordse woelmuis kan beter dan andere muizensoorten tegen water en natte omstandigheden. Daarom kan hij zich zeer goed handhaven in dit soort veenweidegebieden en is dan ook een Natura 2000-doelsoort. Als het gebied droger wordt komen ook de andere muizensoorten en wordt de Noordse woelmuis weggeconcurreerd. Om deze bijzondere woelmuis te beschermen tegen uitsterving is het behoud van dit soort natte veenweidegebieden dus essentieel! Met de herstelmaatregelen zoals plaggen, (herfst)maaien, boomopslag verwijderen en petgaten graven ontstaat opnieuw een geschikt leefgebied voor de Noordse woelmuis.

 

Vragen? Stuur ze op!

Dinsdagavond 15 september was er een boswachtersspreekuur over de Natura 2000-herstelwerkzaamheden Veenweiden voor genodigde omwonenden van de polder Westzaan. Maar iedereen kan altijd zijn vragen over het natuurherstel naar ons e-mailadres sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt ons ook vinden via onderstaande kanalen. Wij zullen je vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.  

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jamie Jenner

Boswachter

 

Staatsbosbeheer

Beheereenheid Veenweiden | Middel 180A | 1551 ST Westzaan

T 075-6282628 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT  @sbbveenweiden |  SHAPE  \* MERGEFORMAT  facebook.com/staatsbosbeheerzaanstreekwaterland

 

Blog: https://www.boswachtersblog.nl/noord-holland/tag/veenweiden/

 

 

NIEUWSBRIEF 01 van Staatsbosbeheer 

29-07-2020

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland wordt vanaf augustus begonnen met de werkzaamheden om de bijzondere natuur te herstellen en te behouden. Het werk maakt deel uit van de landelijke aanpak natuurherstel Natura 2000 en voert Staatsbosbeheer uit in opdracht van provincie Noord-Holland. Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

 

De herstelmaatregelen staan beschreven in de Natura 2000-beheerplannen die in 2016 zijn vastgesteld. De vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn inmiddels verleend in onze percelen in Varkensland, Oostzanerveld, Kalverpolder en in de polder Westzaan. De werkzaamheden bestaan uit het graven van petgaten en sloten, verwijderen van boomopslag, baggeren, maaien, versterken van kades en oevers en het ophogen van verzakt weidevogelgrasland. Zo maken we de natuur veerkrachtiger en behouden we de kenmerkende dieren en planten die hier leven.

 

Baggerwerkzaamheden polder Westzaan

Vanaf augustus gaan we in de polder Westzaan meteen aan de slag met de baggerwerkzaamheden en het plaatsen van een damwand. Vanuit het Westzijderveld zal door middel van pijpleidingen bagger worden getranspor­teerd naar de Reef via de Weelsloot en de Weelbrug. De ligging van de leidingen zal met bor­den worden aangeduid. Het is belangrijk om in de buurt van de leidingen langzaam te va­ren.

 

Kwetsbare natuur herstellen

Als gevolg van een overmaat aan stikstofneerslag door wegverkeer, industrie en landbouw groeien algemenere planten sneller en verdringen daardoor de zeldzame planten en dieren in een hoog tempo. Hierdoor daalt de verscheidenheid aan plant- en diersoorten in de natuurgebieden. Unieke soorten die in onze veenweidegebieden thuishoren, zoals het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noordse woelmuis, hebben moeite met overleven. Met natuurherstel pakken we dit aan zodat de soortenrijkdom weer gezond en veerkrachtig wordt. Hier profiteren ook andere soorten van. Denk aan roerdomp, rietorchis, dopheide en weidevogels.

 

Boswachtersspreekuren en vlogs

Omwonenden, vrijwilligers, pachters en andere belangstellenden worden op de hoogte gesteld per brief, via informatieborden in de gebieden, lokale nieuwsberichten, de boswachtersblog en de website; www.staatbosbeheer.nl/natuurherstelveenweiden. Ook organiseert Staatsbosbeheer boswachtersspreekuren voor omwonenden waar men terecht kan voor meer informatie en vragen. Daarnaast plaatst de boswachter regelmatig vlogs die uitleg over de maatregelen geeft en de beoogde resultaten belicht. Om direct op de hoogte te blijven kan iedereen zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. ‘nieuwsbrief natuurherstel Veenweiden’.

 

Topnatuur 

Om de biodiversiteit van Europa veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In de provincie Noord-Holland zijn 19 Natura-2000 gebieden aangewezen.  

 

 

Meer weten? 

Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/zaanstreek/werk-in-uitvoering voor actuele informatie. Rechtstreeks een vraag stellen aan de boswachter kan ook. Per mail kunt u uw vraag stellen aan boswachter Jamie Jenner via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

---------------------------------------------------------------------