OBW van toen tot nu

  

1981-2006:

OBW 25 jaar. Het volgende werd ter gelegenheid van dit jubilieum geschreven:

Wonderlijk eigenlijk, 25 jaar Ongeschonden Behoud Westzijderveld. De spontane actiegroep van toen, door de gemeentebestuurders èn de pers niet serieus genomen vanwege vermeend eigenbelang, is nu als vereniging, na 25 jaar, nog steeds actief. Op een informatieavond op 31 maart 1981 in de Bannehof  is door ondergetekende naar voren gebracht dat men zich vergiste. Het besluit om ook in het nog resterende deel van het Westzijderveld een begin te maken met de verdere verstedelijking, door er een ontsluitingsweg voor Westerwatering in aan te leggen op een verkeerstracé dat voor Rijksdoeleinden in de jaren 60! werd gereserveerd, was een stap te ver en had geen maatschappelijk draagvlak. Het ging niet om persoonlijke belangen, maar om spontane verontwaardiging over dit plan. Het Westzijderveld was te uniek om het verder op te offeren. Dit inzicht was toen nog lang niet algemeen.

Op 11 april 1981 werd op een bijeenkomst van omwonenden de Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld opgericht, kortweg OBW. De naam werd bedacht door de heer G. Hartsuiker, de eerste voorzitter van onze vereniging en hartstochtelijk bewonderaar van het Zaanse Landschap. In de reportage over de opening van de Hemspoortunnel, begin jaren ’80 werden  in het NOS-journaal  beelden van het Westzijderveld getoond met als commentaar: “De Zaanstreek op zijn mooist“. En zo is het ook. Er is in de jaren erna door heel veel mensen zeer veel energie gestoken in het streven het veld niet verder te laten verstedelijken. Er moest tot aan de Raad van State geprocedeerd worden, omdat ook de provincie de plannen van de gemeente goedkeurde. In 1986 kwam het verlossende besluit van de Raad van State, om geen goedkeuring te verlenen aan het plan om een weg door het Westzijderveld aan te leggen, met als belangrijkste argument de natuurwaarde van dit gebied. Langzaam kwam algemeen het inzicht dat we het hier hebben over een uniek cultuurlandschap en het heeft vele  jaren geduurd voordat dit in een rechtsgeldig bestemmingsplan werd vastgelegd. In het jubileumboekje bij het 10-jarig bestaan, werd gemeld dat een landinrichtingsplan was aangevraagd. Nu, 15 jaar later, is dit gerealiseerd en maakt het Westzijderveld, samen met het Guisveld en De Reef, deel uit van het nationaal landschap Laag-Holland en is het voor een groot deel in beheer bij Staatsbosbeheer. Na de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan, in 2003, heeft OBW zich in de jaren 2004, 2005 ingezet voor het beheer van het veld, door subsidies te verwerven in het kader van de "Groene Long". Samen met Staatsbosbeheer zijn toen werkzaamheden in het veld uitgevoerd door leden van OBW.

Het is nu de taak aan de verschillende overheden om het unieke karakter van het gebied te onderhouden en te waarborgen. Een landschappelijk Rijksmonument dat het verdient in stand te worden gehouden en dat van grote betekenis is in Nederland. Zoals onlangs iemand zei: “Het zijn onze piramides!”. Recreatief medegebruik is gewenst en mogelijk gemaakt. We hopen dat tot in lengte van jaren de huidige conditie van het Westzijderveld geconserveerd zal worden. Iedereen die bijgedragen heeft aan dit resultaat kan daar trots op zijn. Ook de gemeente Zaanstad die er veel energie in gestoken heeft. Het landinrichtingsplan is grotendeels gerealiseerd.

 

 2006-2011:

In de jaren na 2005 is OBW met extra energie met een grote groep leden als vrijwilliger onder leiding van Staatsbosbeheer aan het werk gegaan. Dit onder het motto: "Behoud door onderhoud". Vanaf eind 2007 samen met de vogelwerkgroep polder Westzaan. Het werk bestaat uit het verwijderen van gemaaid riet en het wegsteken van boompjes van de landjes rond de molens "De Jonge Dirk" en "Het Prinsenhof". Op deze manier houden we het landschap open en weids en verhogen we de botanische waarde van de veenmosrietlandjes. We treffen dan o.a. koekoeksbloem, rietorchis en zonnedauw aan.

Naast dit werk in de natuur is OBW actief op bestuurlijk niveau om de nog niet voltooide inrichting van de landjes ten westen van de Gouw langs het Westerwindpad bij Westerkoog te laten uitvoeren door de nu verantwoordelijke DLG (Dienst Landelijk Gebied). Zie verder onder "Nieuws".