Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de waarnemend voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor de individuele artikelen verwijzen we u naar het papieren bulletin dat alle leden toegezonden krijgen.

 

OBW-bulletin Jaargang 36, nummer 2

Najaar 2017

 

Inhoud:

Van de waarnemend voorzitter

Van de reizende voorzitter

Zienswijze Groen- en Waterplan

Plannen voor groenzone langs Westerwindpad

Reactieformulier

Verslag vaarexcursie d.d. 7 juni 2017

Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer 23 september 2017

Vogels op het land van Jan Rutte

De roerdomp hoempt in het riet

Fronikboerderij gered!

Kerstkaartenverkoop 2017

Nieuwe/uitgeschreven leden

Data werkdagen seizoen 2017/2018

Reactie van een lezer

Misletoe, Maretak, Nachtmare of nachtmerrie?

Notulen a.l.v. 21 november 2016

Uitnodiging + agenda a.l.v. op maandag 20 november 2017

Exploitatierekening 2016/17 + begroting 2018

 

Van de waarnemend voorzitter 

 

Het is medio oktober, we kunnen genieten van een aantal zonnige nazomerdagen met temperaturen tegen de 20° C. Een meevaller, na de recordregenval in de maand september. Zo hadden we op zondag 11 september een zware klus bij het ruimen van riet, doordat het kletsnat was door de voortdurende regen in de week ervoor. Gelukkig verscheen Edwin Kapitein (boswachter en natuurkenner) om ons in een enthousiast betoog te wijzen op de winst in biodiversiteit, die we ter plaatse in de afgelopen 10 jaar hebben gerealiseerd.

 

Op zaterdag 14 oktober was het rietharken op een landje tegenover Het Prinsenhof veel makkelijker. Hier hadden we echter een pittige klus aan het uittrekken en uitsteken van boompjes, voornamelijk berkjes, maar ook de beruchte exoot en woekeraar appelbes. Na de koffie met taart in Het Prinsenhof kwam de verrassing op een landje genaamd Het Schoeiingstuk, gelegen aan de Gouw (ongeveer tegenover Kopakker 2-6). Hier werkten we op een prachtig veenmosrietlandje met een indrukwekkende hoeveelheid  rode zonnedauwplantjes. Dat is een geweldige opsteker voor de motivatie van het natuurwerk!

 

De eerste administratieve taak dit seizoen was het opstellen van een zienswijze in de maand mei voor het Ontwerp Groen- en Waterplan van de gemeente Zaanstad. Puntsgewijs is onze zienswijze als volgt:

 

-       We vinden het positief dat het dorpsgezicht Westzaan als kernwaarde wordt beschouwd.        

 

-         Ook het vermelden van de belt stellen we op prijs, we pleiten voor een uitzichtpunt op de top.

 

-         We houden een pleidooi voor fluisterbootjes in de polder en voor het creëren van een transitiepunt tussen stad en natuur in de Fronikboerderij.

 

-         We zijn tegen de aanleg van een utilitair fietspad dwars door het Westzijderveld.

 

-         We pleiten voor het doorzetten van de verbrakking.

 

Zie verder de brief in dit bulletin.

 

Deze zomer lanceerde de gemeente Zaanstad een plan om de groenzone  tussen Westerwindpad en de wijk Westerwatering een aanvulling op de inrichting te geven. Op de inloopavond op 11 juli werd in een schetsontwerp getoond, dat men dacht aan vakken met bomen, struiken en rietveldjes. OBW heeft in het beschikbare reactieformulier gereageerd dat van bomen geen sprake kan zijn. Bomen bieden broedgelegenheid voor roofvogels, die de weidevogelstand in het Natura 2000-veenweidegebied  zouden schaden. Ook Staatsbosbeheer heeft na overleg met ons een gelijksoortige reactie gegeven. OBW heeft samen met KMZ in het stadhuis overleg gehad met projectleider Jaarsveld, ontwerper Marc Kervel en Pieter de Jong (senior beheerder Strategie en Beleid van de gemeente). We konden merken, dat de boodschap van OBW en Staatsbosbeheer duidelijk was overgekomen. We hebben met nadruk gewezen op de hogere kosten van onderhoud en het probleem met onvoldoende onderhoud langs het Westerwindpad ten westen van de wijk Westerkoog.

 

Over de Fronikboerderij groot nieuws in dit nummer: de Fronik kan behouden worden. Zie het persbericht van de gemeente Zaanstad en de samenvatting van het verslag over een expertmeeting in dit nummer.

 

In dit nummer vindt u ook een verslag van de jaarlijkse OBW-vaarexcursie. Het was een excursie naar de landjes rond de molens De Jonge Dirk en Het Prinsenhof op een avond in juni. Hoogtepunten waren de veenmosrietlandjes met prachtige rietorchissen en zonnedauw en de vers gerookte makreel bij Het Prinsenhof. Het was een geslaagde en geanimeerde excursie.

 

De vrijwilligersdag van Staatsbosbeheer ging dit jaar naar het “Varkensland”. Dit is het veenweidegebied tussen Broek in Waterland, Ilpendam en het idyllische Watergang. Een prachtig gebied met iets hoger gelegen land dan bij ons in het veld. Meer klei op het veen, veel raaigras en minder weidebloemen. Mede daardoor ook bijna geen weidevogels meer. Wij kunnen ons gelukkig prijzen met de aanwezigheid van veel weidevogels in ons veld. Daarvoor verwijzen we naar een kort overzicht van de tellingen dit jaar bij Jan Rutte.

 

Tenslotte wens ik u, mede namens het bestuur, een goede winter toe met een redelijke vorstperiode. Vanaf een gladde ijsvloer kunnen we immers optimaal genieten van ons mooie veld.

 

Joa Bakker.